Công cụ làm việc cá nhân

Lãnh đạo Cục

         Lãnh đạo Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn gồm có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục và về các quyết định của mình trong việc thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng quản lý, điều hành Cục theo sự phân công hoặc ủy quyền của Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.


Cục trưởng

Ông Nguyễn Trắc Bá


Phó Cục trưởng

1. Ông Nguyễn Hoàng Việt

2. Ông Hoàng Thùy Dương

3. Ông Đoàn Quốc Tuấn

4. Ông Nguyễn Thành Công


Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 29-03-2018

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn