Công cụ làm việc cá nhân

QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017


BỘ NGOẠI GIAO

CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN

Số: /QĐ-CPVNGĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2017QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017


CỤC TRƯỞNG CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN


Căn cứ Quyết định số 94/CP ngày 10/6/1964 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn;

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BNG ngày 26/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-CPVNGĐ ngày 28/9/2017 của Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng;

Căn cứ phê duyệt của Lãnh đạo Cục tại Tờ trình số 09/TTr-HĐTD ngày 15/12/2017 của Hội đồng tuyển dụng về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017 của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đối với 05 ứng viên tham gia dự tuyển và kết quả trúng tuyển đối với 03 ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng.

(Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017 kèm theo)

Điều 2. Các ứng viên trúng tuyển phải đến làm thủ tục tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức – Lao động Tiền lương và những cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Lưu: VT, HĐTD, TCLĐTL.

CỤC TRƯỞNG
      CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN
            HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017
(Kèm theo Quyết định số: 1631/QĐ-CPVNGĐ ngày 15/12/2017
về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017)

Stt

Họ và tên

Số báo danhNăm sinh

Điểm thi (thang điểm 100)

Tổng điểm

Ghi chú

Kiến thức chung

Tiếng Anh

Chuyên ngành

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)=(5)+(7)*2(9)
I. Kinh tế xây dựng
1Nguyễn Ngọc AnhKTXD 01199084,7587,5097,89280,53Trúng tuyển
2Trần Việt HàKTXD 02198283,7595,0092,03267,81Trúng tuyển
3Nguyễn Văn DươngKTXD 03198368,0052,2522,50113,00 
II. Kỹ sư Nước
1Đào Thị Lê BaN 01198122,5080,8869,50161,50 
III. Kỹ sư Xây dựng
1Lê Hoàng LongXD 02198883,5071,2560,50204,50Trúng tuyển
(Danh sách này gồm 05 người)


Tạo bởi BanBientap
Cập nhật 05-01-2018

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn