Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thư tư, ngày 20 tháng 06 năm 2018 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trả lời phỏng vấn đoàn phóng viên Cuba nhân dịp Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô thăm Việt Nam-20/2/2003


Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trả lời phỏng vấn đoàn phóng viên Cuba nhân dịp Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô thăm Việt Nam (20/2/2003)

Câu hỏi 1: Đây là lần đầu tiên đồng chí có một cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô, người đã có dịp đến Việt Nam hai lần trước đó. Đối với đồng chí, điều đó mang ý nghĩa như thế nào khi mà tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba đã gắn bó trong suốt 43 năm qua?

Trả lời:

Đây không phải là lần đầu tôi có dịp gặp đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô. Năm 1995, nhân dịp đồng chí sang thăm Việt Nam lần thứ hai, tôi đã có dịp gặp Phi-đen với tư cách Chủ tịch Quốc hội. Trong trái tim tôi và tin chắc rằng trong trái tim mỗi người Việt Nam, hình ảnh Phi-đen luôn luôn là biểu tượng cao đẹp, tuyệt vời của một chiến sỹ cách mạng kiên cường bất khuất đấu tranh cho độc lập, tự do không những của nhân dân mình mà của cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới, một người bạn lớn, đầy nhiệt tình của nhân dân Việt Nam với câu nói nổi tiếng: "Vì Việt Nam, nhân dân Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu  của mình". Tình cảm của Phi-đen với Việt Nam, tình cảm của nhân dân Việt Nam  với Phi-đen phản ánh mối tình đồng chí và anh em thắm thiết giữa nhân dân hai nước chúng ta. Việt Nam và Cu-ba ở rất xa nhau nhưng lại rất mực gần gũi vì hai dân tộc chúng ta luôn luôn kề vai sát cánh bên nhau trong sự nghiệp bảo vệ độc lập của mỗi nước, danh dự của mỗi dân tộc. Phi-đen đã tới thăm Việt Nam vào những thời điểm đầy ý nghĩa. Lần đầu, năm 1973 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam trải qua thời kỳ ác liệt. Lần thứ hai, năm 1995 khi Việt Nam triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới. Và lần này, khi Việt Nam bước vào thế kỷ mới  với kế hoạch rộng lớn tiếp tục tiến trình đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tôi tin chắc rằng chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Phi-đen sẽ đánh dấu một mốc mới quan trọng trong lịch sử 43 năm đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta.

Câu hỏi 2: Chúng tôi muốn đồng chí cho biết tóm tắt về quá trình thực hiện những nghị quyết quan trọng được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX họp vào năm 2001?

Trả lời:

Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội đầu tiên của Đảng chúng tôi vào năm đầu thế kỷ mới, Đại hội mở ra một chương mới của tiến trình phát triển  đất nước với nhiệm vụ cơ bản là:  "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Hai năm qua, đất nước chúng tôi đi lên trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước thời cơ, thách thức đan xen nhau. Nhưng với tinh thần cách mạng tiến công, với sự nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân  và toàn quân, chúng tôi đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, từng bước đưa các Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống. Nhờ vậy, nền kinh tế của đất nước tiếp tục phát triển với tốc độ cao, các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống các tầng lớp nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, sự ổn định về chính trị-xã hội được giữ vững, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường, quan hệ đối ngoại và vị thế quốc tế được mở rộng và nâng cao. Có cơ sở để tin rằng, năm 2003 và các năm tiếp theo, nhân dân chúng tôi có thể tạo được bước phát triển mạnh hơn, vững chắc hơn, tiến tới hoàn thành những nhiệm vụ do Đại hội IX của Đảng đề ra, nhằm thực hiện mục tiêu chung độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Câu hỏi 3: Đồng chí đánh giá như thế nào về quá trình Đổi mới sau hơn 15 năm thực hiện?

Trả lời:

Có thể nói gọn trong cụm từ: Lạc quan và tin tưởng. Nhân dân chúng tôi lạc quan vì những thành tựu giành được trong công cuộc đổi mới là to lớn và có ý nghĩa rất quan trọng. Trong những năm qua, bất chấp những khó khăn thử thách, nhân dân chúng tôi chẳng những đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội mà còn tạo tiền đề để chuyển sang một thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu để đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Được vậy vì Đảng chúng tôi đã xác định ngày càng rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thông qua việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo, xây dựng thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá, trong đó khâu then chốt là không ngừng củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nan hành động. Đại hội IX của Đảng chúng tôi đã nêu lên bốn bài học chủ yếu: Một là, trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng của chủ nghĩa Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Hai là, đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo. Ba là, đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Bốn là, đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới.

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer