Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ bẩy, ngày 19 tháng 01 năm 2019 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Văn bản pháp quy, các văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

(Bấm vào văn bản để xem tiếp)

I. Vấn đề chung:

2) Nghị quyết số 57/2010/QH12 ngày 26/11/2010 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

3) Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

4) Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

5) Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính

6) Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 5/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện
Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 .

7) Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao.

II. Cơ cấu, tổ chức cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính:

1) Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

2) Quyết định số 2245/2013/QĐ-BTP ngày 06/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. 

III. Đánh giá tác động về thủ tục hành chính; rà soát và đánh giá thủ tục hành chính:

1) Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm 2012.

2) Thông tư số
07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.
(kèm theo 07 biểu mẫu đánh giá tác động, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, tải tại đây).

IV. Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính:

1) Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

V. Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

1) Công văn số 195/KSTT-VP ngày 23/8/2011 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (phụ lục kèm theo).

VI. Công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính:


1) Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
- Phụ lục I  : Mẫu quyết định công bố thủ tục hành chính.
- Phụ lục II : Niêm yết thủ tục hành chính.
- Phụ lục III: + Danh mục các biểu mẫu báo cáo thủ tục hành chính.
                    + Các biểu mẫu báo cáo thủ tục hành chính.
- Phụ lục IV: Đề cương hướng dẫn báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

VII. Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt Đề án 896)

1) Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 896.


Cập nhật 11-03-2014

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer