Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ sáu, ngày 26 tháng 05 năm 2017
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


Nghị quyết số 215/UBTV ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải nghĩa của từ Lệ phí, Lệ phí sử dụng đất và Thuế đất


Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào

Hoà bình - Độc lập - Dân chủ - Thống nhất - Thịnh vượng

*****

 

Quốc hội    

 Uỷ ban Thường vụ                           

                                                                                       Số: 215/UBTV

                                     Thủ đô Viêng Chăn, ngày 29 tháng 12 năm 2009

 

 

NGHỊ QUYẾT

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giải nghĩa của

từ Lệ phí, Lệ phí sử dụng đất và Thuế đất

 

·        Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Điều 56, Điểm 2 về quyền và nghĩa vụ của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong việc giải nghĩa Hiến pháp và Pháp luật.

·        Căn cứ công văn đề nghị của Thủ Tướng Chính phủ số 088/TTg, ngày 19 tháng 8 năm 2009 về việc đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải nghĩa từ Lệ phí, Lệ phí sử dụng đất và thuế đất được quy định trong văn bản pháp luật.

·        Căn cứ quyết định của cuộc họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lần ngày 22 tháng 9 năm 2009.

Qua nghiên cứu đóng góp ý kiến của cuộc họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho thấy nhiều vấn đề trong việc tổ chức thực hiện các văn bản có từ “Lệ phí”, “Lệ phí sử dụng đất” và “Thuế đất” của các ban ngành liên quan trong giai đoạn vừa qua. Nhằm hiểu rõ, thống nhất các từ ngữ trên và đảm bảo thực hiện các văn bản trên đạt kết quả cao.

 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định:

 

Điều 1: Đồng ý đổi cụm từ “Thuế đất” đã được quy định trong Luật và các văn bản khác thành “Lệ phí sử dụng đất”.

Điều 2: Giao Cơ quan quản lý đất đai quốc gia là đơn vị thu lệ phí sử dụng đất theo quy định tại Điều 14 Sắc lệnh của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện Luật Đất đai số 88/TTg, ngày 03 tháng 6 năm 2008.

Điều 3: Giao Chính phủ tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này. Nghị quyết này có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch

(Đã ký và đóng dấu)

Thong-xỉng Thăm-mạ-vông

 


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs