Personal tools


EMBASSY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MÔ-DĂM-BÍCH

EMBASSY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

 

Av. Francisco Orlando Magumbwe,  No 1026/1048

Caixa Postal. 4501 – Maputo - Moçambique

Telefone:

                        +258 21 49 7912 Văn phòng

                        +258 21 49 1989 Đại sứ

                        +258 21 49 2005 Nội bộ

Fax:                 +258 21 49 1992

E-mail:      dsqvnmoz@yahoo.com 

Created by dungpt
Last modified 01-04-2014