Thứ sáu, ngày 26 tháng 05 năm 2017 Tìm kiếm


 
Công cụ làm việc cá nhân

Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao

Sự nghiệp Đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam ngày nay được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là một nước hòa bình, ổn định, phát triển năng động ở khu vực và có một vị thế mới trên trường quốc tế. Có thể nói, chúng ta đang ở trong giai đoạn rất quan trọng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước. Trên lĩnh vực đối ngoại, chúng ta đã thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế và hoàn thành một bước quan trọng nhiệm vụ do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra là tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc Đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đóng góp vào thành quả chung đó của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhiều cơ quan Ngoại vụ địa phương đã làm tốt vai trò tiên phong và nòng cốt trong công tác đối ngoại tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của thời kỳ Đổi mới, đẩy mạnh công tác ngoại giao phục vụ kinh tế, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Nhiều cơ quan Ngoại vụ địa phương đang thực sự trở thành "cánh tay đắc lực" của ngành Ngoại giao.

Để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, công tác ngoại giao nói chung và công tác ngoại vụ địa phương nói riêng cần phải thực sự chủ động, ngạy bén, linh hoạt và sáng tạo; nâng tầm công tác ngoại giao lên một bước mới trên tất cả các mặt: hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm đối ngoại có năng lực và đặc biệt là nâng cao nghiệp vụ đối ngoại.

Góp phần vào thực hiện mục tiêu đó, Cục Ngoại vụ, cơ quan chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quản lý Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng Trang điện tử  "Cục Ngoại vụ" trên hệ thống mạng điện tử của Bộ Ngoại giao nhằm giới thiệu với bạn đọc một số nội dung cơ bản về công tác ngoại vụ địa phương, các nghiệp vụ đối ngoại cơ bản và cập nhật về tình hình công tác đối ngoại hiện nay. Để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng của Trang điện tử này, Cục Ngoại vụ rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Địa chỉ liên hệ:

Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao

298C Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 3726 0099

Fax: 04 3726 0055

E-mail: ngoaivubng@mofa.gov.vn  , ngo@mofa.gov.vn

 

Tạo bởi quynhphuong
Cập nhật 07-01-2016
Copyright © by Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam
Bản quyền của Bộ Ngoại giao Việt Nam