Thứ năm, ngày 25 tháng 05 năm 2017 Tìm kiếm


 
Công cụ làm việc cá nhân

Cơ cấu tổ chức


Cơ cấu tổ chức và Liên hệ của Cục Ngoại vụ:
Theo Quyết định 3088/QĐ-BNG ngày 28/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ngoại vụ, Cục Ngoại vụ có các đơn vị chuyên môn: (i) Phòng Tổng hợp; (ii) Phòng Địa phương; và (iii) Phòng Tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Các phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng.
27-06-2007
Copyright © by Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam
Bản quyền của Bộ Ngoại giao Việt Nam