Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ hai, ngày 04 tháng 12 năm 2023 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Văn bản pháp quy, các văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

(Bấm vào văn bản để xem chi tiết và tải nội dung)

I. Các văn bản chỉ đạo chung

2) Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011.

3) Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương.

4) Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thự hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

II. Kiểm soát thủ tục hành chính:

1) Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

2) Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

3) Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

4) Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

5) Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

6) Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 5/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013.

III. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính:

1) Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

2)Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP.


3) Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP.


IV. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và quy định, hành vi hành chính

1) Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

2) Quyết định 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử Chính phủ .

V. Một số nhiệm vụ liên quan xây dựng Chính phủ điện tử

1) Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

2) Quyết định 43/QĐ-VPCP ngày 22/01/2019 của Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2019.

3) Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

VI. Đề án 896

1) Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ, công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dan cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896).

2) Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 896/QĐ-TTg.

VII. Chế độ báo cáo

1) Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước.

2) Thông tư 01/2019/TT-BNG quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

Cập nhật 17-06-2020

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer