Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ hai, ngày 04 tháng 12 năm 2023 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Văn bản chỉ đạo điều hành

14-09-2021 Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao và thành viên các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
24-03-2021 Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của Bộ Ngoại giao
12-03-2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Ngoại giao
11-11-2020 Văn bản Hợp nhất Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 và Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020 của Chính phủ
12-10-2020 Kế hoạch "Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa Công vụ"
14-11-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến luật tố cáo
14-11-2019 Chỉ thị 05
14-11-2019 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và Kế hoạch triển khai đề án "tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2020"
16-08-2019 Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao và Danh mục báo cáo định kỳ
21-02-2019 Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao kỳ 2014 - 2018
01-01-2019 Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực
20-12-2018 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công
29-11-2018 Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
01-02-2018 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao
31-07-2015 Thông báo thời gian có hiệu lực của một số văn bản được ký kết giữa Việt Nam và các nước
08-07-2015 Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
04-02-2015 Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31/12/2013
14-01-2015 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao và thành viên các Cơ quan Đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài
04-04-2014 Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Bộ Ngoại giao năm 2014
04-04-2014 Kế hoạch thực hiện luật phòng, chống tham nhũng của Bộ Ngoại giao năm 2014
02-08-2013 Tài liệu phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế (phiên bản rút ghọn)
09-06-2013 Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer