Công cụ làm việc cá nhân

Các đơn vị chức năng

1. Phòng Quản lý và Cho thuê nhà

Tham mưu cho Cục trưởng về lĩnh vực quản lý và cho thuê toàn bộ quỹ nhà, đất dành cho các tổ chức, cá nhân thuộc Đoàn Ngoại giao, các Văn phòng nước ngoài và các đối tượng khác tại Hà Nội thuê và về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà, đất khác theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.


2. Phòng Quản lý Lao động Đoàn Ngoại giao

− Tham mưu cho Cục trưởng về công tác tuyển chọn, cung ứng và quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân thuộc Đoàn Ngoại giao, các Văn phòng nước ngoài theo qui định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ chính trị đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và lợi ích hợp pháp của người lao động.

− Giúp Cục trưởng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Tổ chức Cung ứng lao động được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao uỷ quyền theo NĐ 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ.

3. Phòng Dịch vụ tổng hợp

Giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ cho Đoàn Ngoại giao, các Văn phòng nước ngoài và các đối tượng khác tại Hà Nội như vui chơi, giải trí, cung cấp nhu yếu phẩm, công nghệ phẩm theo kế hoạch hàng năm đã được Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

4. Phòng Kế hoạch và Đầu tư

Giúp Cục trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển quỹ nhà, đất, cơ sở vật chất kỹ thuật, kế hoạch sản xuất, cung ứng dịch vụ, kế hoạch đầu tư và xây dựng và quản lý việc cung ứng trang thiết bị, vật tư.

5. Phòng Quản lý Kỹ thuật

Tham mưu cho Cục trưởng về lĩnh vực quản lý kỹ thuật xây dựng và tư vấn xây dựng theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, trừ các dự án có thành lập Ban Quản lý dự án riêng.

6. Phòng Sửa chữa và Cải tạo nhà

Giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện công tác bảo trì, cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng, trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật hạ tầng do Cục quản lý, sử dụng và cho thuê. Tổ chức thực hiện việc thi công xây lắp các công trình được Cục trưởng giao cho Phòng đảm nhận.

7. Phòng Tài chính - Kế toán

− Tham mưu cho Cục trưởng về các vấn đề tài chính, kế toán.

− Giúp Cục trưởng tổ chức, chỉ đạo thực hiện thống nhất toàn bộ công tác kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế của Cục theo chế độ hiện hành.

− Tổ chức thực hiện công tác tài chính; theo dõi, quản lý và sử dụng các nguồn vốn của Cục có hiệu quả theo đúng quy định của Nhà nước.

− Cung cấp thông tin về tài chính cho Lãnh đạo Cục và các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Nhà nước.


8. Phòng Tổ chức - Lao động Tiền lương

Tham mưu cho Cục trưởng về chính sách và biện pháp thực hiện trong các lĩnh vực: tổ chức bộ máy, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định hiện hành.

9. Văn Phòng Cục

Văn phòng Cục có chức năng giúp Cục trưởng và Lãnh đạo Cục điều phối mọi mặt công tác của Cục, duy trì nề nếp hoạt động của Cục và làm đầu mối quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Cục với các đơn vị trong Bộ, trong Cục, với Đoàn Ngoại giao và các đơn vị, cơ quan bên ngoài.


Trong các trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn sẽ thành lập các Tổ công tác tạm thời hoặc Ban Quản lý các dự án trực thuộc Cục.

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 26-04-2005

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn