Công cụ làm việc cá nhân

Các đơn vị chức năng


Sơ đồ cơ cấu tổ chức


Các đơn vị chức năng

1. Phòng Quản lý Lao động Đoàn Ngoại giao

       Thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Tổ chức được Bộ Ngoại giao ủy quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế liên chính phủ, văn phòng đại diện các tổ chức thuộc chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện các hãng thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình, văn phòng đại diện và văn phòng dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân nước ngoài làm việc cho các cơ quan, tổ chức nói trên tại Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động cho các đối tượng trên tại khu vực được Bộ Ngoại giao phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

         Trưởng phòng: Ông Vũ Tuấn Oanh

Phó Trưởng phòng: Bà Hoàng Kim Anh

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Ngọc Thông


Các Tổ chuyên môn:

 1. Tổ Hành chính – Tổng hợp

 2. Tổ Nhân sự 1

 3. Tổ Nhân sự 2

 4. Tổ Chế độ - Chính sách

  2. Phòng Quản lý và Cung ứng nhà

          Thực hiện chức năng tham mưu cho Cục trưởng về lĩnh vực quản lý và cung ứng toàn bộ quỹ nhà, đất cho các tổ chức, cá nhân thuộc Đoàn Ngoại giao, các Văn phòng nước ngoài, các đối tượng khác tại Hà Nội và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà, đất mà Đoàn Ngoại giao sử dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

          Trưởng phòng: Ông Trần Tuấn Anh

          Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Quỳnh Dung

          Phó Trưởng phòng: Bà Quảng Thanh Tú

          Các Tổ chuyên môn:


 1. Tổ Tổng hợp

 2. Tổ Nghiệp vụ Cho thuê nhà

 3. Tổ Quản lý nhà đất

 4. Tổ Dịch vụ công cộng

 5. Ban quản lý nhà khu Đoàn Ngoại giao Vạn Phúc

 6. Ban quản lý nhà khu Đoàn Ngoại giao Trung Tự - Kim Liên

  3. Phòng Kế hoạch và Vật tư

          Thực hiện chức năng tham mưu cho Cục trưởng trong công tác xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cục; lập kế hoạch mua sắm, quản lý vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Cục; giám sát thi công xây dựng các công trình do Cục tự thực hiện và các công trình khác được Cục phân công.

          Trưởng phòng: Ông Đoàn Quốc Tuấn

          Phó Trưởng phòng: Bà Hoàng Thu Nga

          TS. Phó Trưởng phòng: Ông Hoàng Thành Trung

          Các Tổ chuyên môn:


 1. Tổ Kế hoạch

 2. Tổ Giám sát thi công

 3. Tổ Cung ứng vật tư, thiết bị

 4. Tổ Nghiệp vụ kho

 5. Tổ Quản lý vật tư, thiết bị

  4. Phòng Đầu tư phát triển nhà

          Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đầu tư phát triển quỹ nhà đất và hiệu quả đầu tư trong hoạt động xây dựng của Cục; là đơn vị đầu mối giúp việc Cục trưởng quản lý, triển khai các dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn của Cục.

          Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồng Triều

          Phó Trưởng phòng: Ông Đào Thanh Hiếu

          Các Tổ chuyên môn:


 1. Tổ Tổng hợp

 2. Tổ Đầu tư

 3. Tổ Thẩm định

  5. Phòng Kỹ thuật xây dung

          Thực hiện chức năng tham mưu cho Cục trưởng về lĩnh vực xây dựng theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng (trừ các dự án có thành lập Ban Quản lý dự án hoặc Tổ công tác).

  Trưởng phòng:

  Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Ngọc Sơn

  Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng: Bà Hoàng Bình Minh

  Các Tổ chuyên môn:


 1. Tổ Kế hoạch – Tổng hợp

 2. Tổ Kỹ thuật 1

 3. Tổ Kỹ thuật 2

 4. Tổ Kỹ thuật 3

  6. Phòng Dịch vụ tổng hợp

          Thực hiện chức năng tham mưu cho Cục trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ thể thao, giải trí, đi lại và các dịch vụ khác cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế liên chính phủ, văn phòng đại diện các tổ chức thuộc chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện các hãng thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình, văn phòng đại diện và văn phòng dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân nước ngoài làm việc cho các cơ quan, tổ chức nói trên và các đối tượng khác tại Hà Nội.

  Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồng Chương

  Phó Trưởng phòng: Ông Tạ Công Tuấn

  Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Minh

  Các Tổ chuyên môn:


 1. Tổ Hành chính - Tổng hợp

 2. Tổ Căng-tin

 3. Tổ Vé – Kiểm soát

 4. Tổ Trung Tự

 5. Tổ Sửa chữa – Tạp vụ

 6. Tổ Bể bơi

 7. Tổ Bảo vệ

  7. Phòng Sửa chữa và Cải tạo nhà

          Là đơn vị giúp Cục trưởng thực hiện công tác bảo trì, thi công xây lắp các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng, trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật hạ tầng do Cục quản lý và sử dụng.

  Trưởng phòng: Ông Đoàn Trung Hiếu

  Phó Trưởng phòng: Ông Chu Anh Đức

  TS. Phó Trưởng phòng: Ông Đặng Quốc Cường

  Các Tổ chuyên môn:


 1. Tổ Kế hoạch tổng hợp

 2. Tổ Quản lý thi công

 3. Tổ Quản lý phương tiện thi công

 4. Đội Xây dựng 1

 5. Đội Xây dựng 2

  8. Phòng Tài chính – Kế toán

          Thực hiện chức năng tham mưu cho Cục trưởng trong công tác tài chính, kế toán, chỉ đạo thực hiện thống nhất toàn bộ công tác kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế của Cục theo chế độ hiện hành; kiểm soát, theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn vốn của Cục có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

          Trưởng phòng: Bà Lương Thị Hải Vân

          Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Đình Hải

          Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Thu

          TS. Phó Trưởng phòng: Bà Thái Thị Bích Lan

          Các Tổ chuyên môn:


 1. Tổ Kế toán Chi phí xây dựng cơ bản

 2. Tổ Kế toán Vật tư

 3. Tổ Kế toán Doanh thu

 4. Tổ Kế toán Tổng hợp

  9. Phòng Tổ chức – Lao động Tiền lương

           Thực hiện chức năng tham mưu cho Cục trưởng trong công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; quản lý, sử dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động của Cục; thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và của Bộ Ngoại giao.

  Trưởng phòng: Ông Phan Thế Hùng

  Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Huyền Phi

  Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thọ Xương

  TS. Phó Trưởng phòng: Bà Nông Thị Ngọc Bích

  Các Tổ chuyên môn:


 1. Tổ Tổ chức bộ máy

 2. Tổ Tổ chức nhân sự

 3. Tổ Chế độ

  10. Văn phòng

          Thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Cục trưởng trong việc điều phối các hoạt động chung của Cục; duy trì nề nếp và đảm bảo các điều kiện làm việc cho công chức, viên chức và người lao động của Cục; làm đầu mối quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Cục với các đơn vị trực thuộc Cục và các đơn vị, cơ quan bên ngoài.

  Chánh Văn phòng: Ông Phạm Trung Dũng

  Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Hoàng Dương

  Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Quốc Trung

  TS. Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thu Giang

  Các Tổ chuyên môn:


 1. Tổ Hành chính – Tổng hợp

 2. Tổ Lễ tân

 3. Tổ Văn thư – Lưu trữ

 4. Tổ Tin học

 5. Trạm Y tế

 6. Tổ Quản trị

 7. Tổ Xe

 8. Tổ Bảo vệ

 9. Tổ Tạp vụ

  11. Văn phòng Đảng ủy – Đoàn thể

          Là đơn vị thường trực có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Ban Chấp hành Đảng ủy Cục và Cục trưởng về công tác Đảng đoàn thể, công tác quốc phòng – quân sự địa phương; đại diện cho tổ chức Đảng, đoàn thể trong điều hành công việc và công tác xây dựng đơn vị.

          Trưởng phòng: Ông Nguyễn Duy Phóng

          Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn: Ông Hoàng Thái Hà

          Bí thư Đoàn Thanh niên: Ông Nguyễn Anh Tuấn

          Các Tổ chuyên môn:


 1. Văn phòng Đảng uỷ

 2. Văn phòng Công đoàn (bao gồm Tổ Nhà ăn)

 3. Thường trực Đoàn Thanh niên

 4. Thường trực Ban chỉ huy quân sự


Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 27-04-2016

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.gov.vn