Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

 

Văn bản pháp quy

01-02-2018 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao
05-01-2018 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
28-10-2017 Thông tư Hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương
31-07-2015 Thông báo thời gian có hiệu lực của một số văn bản được ký kết giữa Việt Nam và các nước
08-07-2015 Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
04-02-2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
04-02-2015 Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31/12/2013
04-02-2015 Nghị định Quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
14-01-2015 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao và thành viên các Cơ quan Đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài
29-05-2014 Nghị định số 58/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
04-04-2014 Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Bộ Ngoại giao năm 2014
04-04-2014 Kế hoạch thực hiện luật phòng, chống tham nhũng của Bộ Ngoại giao năm 2014
04-04-2014 Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Ngoại giao
02-08-2013 Tài liệu phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế (phiên bản rút ghọn)
09-06-2013 Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế
20-05-2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số quy chế đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
20-12-2012 Thông tư Về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài,cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
20-12-2012 Nghị định số 88/2012/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
03-12-2012 Thông tư số 05/2012/TT-BNG hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
23-11-2012 Luật Lưu trữ năm 2011

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer